Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVÁNÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Prevádzkovateľ – kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Účelom tohoto dokumentu je zoznámiť Vás – dotknuté osoby - s Vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.

MARKMONT, s. r. o., IČO: 36 845 728, so sídlom Štefánikova 3024/81A, 085 01 Bardejov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo:  19215/P, kontaktná e-mailová adresa – markmont@markmont.eu (ďalej len „Prevádzkovateľ”), je agentúrou práce a správcom osobných údajov a v súlade s čl. 12 GDPR informuje o nižšie popísanom spracúvaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia a o Vašich právach.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť sa o nej alebo prerokovať ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete sa na Prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese markmont@markmot.eu, kontaktný telefón: +421 910 200 441

Prevádzkovateľ dáva na vedomie, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR), t. j. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ďalej tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.

Predmetom podnikania Prevádzkovateľa je vyhľadávanie zamestnania pre fyzickú osobu, ktorá sa o prácu uchádza, a vyhľadávanie zamestnancov pre zamestnávateľa, ktorý hľadá pracovné sily, ďalej zamestnávanie fyzických osôb za účelom ich výkonu práce pre užívateľského zamestnávateľa, ktorým sa rozumie iná právnická či fyzická osoba, ktorá prácu prideľuje a dohliada na jej výkon. Hlavnou činnosťou Prevádzkovateľa je teda sprostredkovávanie zamestnania a dočasné prideľovanie tzv. dočasných agentúrnych zamestnancov k výkonu práce u užívateľských zamestnávateľov. Doplnkovo Prevádzkovateľ poskytuje poradenské, konzultačné a školiace služby, vykonáva reklamnú a marketingovú činnosť. 

 

Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov sa tykajú:

 • osôb, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania, a príjemcov kariérnych služieb ako je outplacement,
 • agentúrnych zamestnancov Prevádzkovateľa, ktorých dočasne prideľujeme na výkon práce k jednotlivým užívateľským zamestnávateľom,
 • dodávateľov (fyzických osôb), ktorých využívame k plneniu zákaziek pre svojich klientov,
 • užívateľov  internetových stránok www.markmont.eu (ďalej len „stránky“),
 • predstaviteľov obchodných partnerov a klientov,
 • osôb, ktorých osobné údaje využívame k marketingovým aktivitám a
 • osôb, ktoré Prevádzkovateľovi odporúčajú osoby, ktoré majú záujem o sprostredkovanie zamestnania.

 

Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov popisujú tiež kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ zhromažďuje, ako ich využíva, spracúva a chráni, ako dlho ich uchováva, s kým ich zdieľa, kam ich odovzdáva, a práva, ktoré Vám ako dotknutej osobe náležia v súvislosti s tým, že Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ využíva. Tiež tu Prevádzkovateľ uvádza, ako ho môžete kontaktovať ohľadne opatrení na ochranu súkromia a ako môžete uplatniť svoje práva.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov – aké údaje spracúvame a ako ich získavame

Osobné údaje o Vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom našich internetových stránok, kanálov sociálnych médií či iných internetových aplikácii; na našich akciách; prostredníctvom telefónu a faxu; pri osobnom kontakte v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania; alebo v súvislosti s  interakciami s našimi obchodnými partnermi a klientmi. Môžeme zhromažďovať vybrané osobné údaje v závislosti na povahe vzťahu s Vami, najmä:

 • kontaktných informácii (ako je meno, poštovná adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo);
 • užívateľského mena a hesla, ak sa zaregistrujete na našich stránkach;
 • informácii, ktoré poskytnete o svojich priateľoch alebo iných osobách, ktorých by ste chceli, aby sme kontaktovali, pričom Prevádzkovateľ v takomto prípade predpokladá, že tieto osoby dali k tejto komunikácii vopred súhlas; a
 • ostatných informácii, ktoré nám poskytnete, napr. pri prieskumoch.

V prípade, že ste dočasným agentúrnym zamestnancom alebo uchádzačom o zamestnanie, uchádzate sa o nejakú pozíciu alebo si vytvoríte účet, aby ste sa uchádzal/a o nejakú pozíciu, môžeme zhromažďovať popri zhora uvedenom nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • profesná história a história absolvovaného vzdelania;
 • jazykové schopnosti a iné schopnosti súvisiace so zamestnaním;
 • rodné číslo;
 • dátum narodenia;
 • pohlavie;
 • informácie o bankovom účte;
 • občianstvo a status pracovného povolenia;
 • informácie týkajúce sa daní;
 • informácie poskytnuté od tretích osôb ako referencie;
 • informácie obsiahnuté vo Vašom životopise/ CV;
 • informácie, ktoré poskytnete ohľadne Vašich kariérnych záujmov, a iné informácie o Vašej kvalifikácii pre zamestnanie; a
 • informácie týkajúce sa Vášho zamestnania u našej spoločnosti alebo u nášho klienta,
 • informácie o výške odmeny,

 

a v prípade, že je to právnymi predpismi dovolené alebo prikázané tiež:

 • informácie o Vašom zdravotnom postihnutí a zdravotnom stave;
 • informácie o trestnej bezúhonnosti a iné previerky spoľahlivosti;
 • informácie o výsledkoch testov na prítomnosť alkoholu a/lebo vplyvu omamných a psychotropných látok.

 

Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie, ktoré nám poskytnete o iných osobách, napr. informácie týkajúce sa kontaktov v prípade mimoriadnej situácie.

 

Účel spracúvania - k akým účelom osobné údaje spracúvame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje

Všetky osobné údaje sú spracúvané zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania.

Prevádzkovateľ využíva zhromaždené údaje k nasledujúcim účelom:

 • sprostredkovanie zamestnania;
 • vytvorenie a spravovanie on-line účtov;
 • spracovanie miezd;
 • riadenie vzťahov s našimi klientmi a obchodnými partnermi;
 • zasielanie propagačných materiálov, upozornení ohľadne dostupných pozícií a iných oznámení;
 • informovanie o špeciálnych akciách, programoch, ponukách, anketách, konkurzoch a prieskumoch trhu a umožnenie účasti v nich;odpovedi na Vaše otázky a požiadavky;
 • prevádzka, hodnotenie a zlepšovanie podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa;
 • vybavovanie reklamácii a uplatňovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa, resp. riešenie obrany pred právnymi nárokmi uplatneným proti Prevádzkovateľovi; a
 • k dodržovaniu a vymáhaniu platných zákonných požiadaviek a zmluvných povinností.

Okrem vyššie uvedených činností, v prípade, že ste dočasným agentúrnym zamestnancom alebo uchádzačom o zamestnanie, uchádzate sa o nejakú pozíciu alebo si vytvoríte účet, aby ste sa uchádzal/a o nejakú pozíciu, použijeme Vaše osobné údaje, tak, ako sú popísané vyššie, k nasledujúcim účelom:

 • zaistiť Vám pracovné príležitosti a prácu;
 • poskytnúť Vám služby v oblasti ľudských zdrojov;
 • poskytovať Vám ďalšie služby, ako je výcvik, kariérne poradenstvo a služby pri zmene povolania;
 • posúdenie, či ste vhodný ako uchádzač o zamestnanie a vhodnosti Vašej kvalifikácie pre dané pozície.

V prípade, že tieto informácie budeme chcieť využiť tiež inými spôsobmi, zvlášť Vás o tom vopred vyrozumieme.

Všetko spracúvanie bude uskutočňované na základe zodpovedajúcich právnych dôvodov, ktoré najmä zahŕňajú:

 • Váš súhlas
 • alebo výslovný súhlas, ak tak vyžadujú platné právne predpisy (napr. spracúvanie Vašich osobných údajov pre marketingové aktivity či kontinuálne sprostredkovávanie zamestnania);
 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa z platných právnych predpisov (napr. registračná povinnosť zamestnávateľa, daňové povinnosti, povinnosti plynúce z predpisov o sociálnom a zdravotnom poistení, vedenie účtovníctva);
 • plnenie zmluvných povinností zo zmluvy, ktorú máme s Vami uzatvorenú;
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

 

Ochrana osobných údajov

Zhromaždené osobné údaje spracúvame pre účely uvedené v týchto Informáciách o spracúvaní osobných údajov a po dobu, ktorá je potrebná pre účely, pre ktoré sme ich zhromaždili. Rôzne právne predpisy môžu tiež stanoviť povinnosti, ktoré môžu vyžadovať, aby sme rôzne údaje uchovávali po rôzne časové obdobia.

Prevádzkovateľ zaviedol technické a fyzické a tiež i administratívne opatrenia určené k ochrane Vami poskytnutých osobných údajov proti náhodnému, nezákonnému či neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, vyzradeniu alebo použitiu.

 

 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup - sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Vaše osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracúvať Prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať našim subdodávateľom, pretože so zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľov. Jedná sa najmä o spolupracujúceho účtovníka, advokátsku kanceláriu, poskytovateľa dátových úložísk a softwarových aplikácii, sprostredkovateľov, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi, ktorí zaisťujú služby v náš prospech na základe našich pokynov. So sprostredkovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je zjednané plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje, ktoré o Vás zhromaždíme, nezverejňujeme, okrem prípadov popísaných v týchto Informáciách o spracúvaní osobných údajov alebo v samostatných oznámeniach poskytnutých v súvislosti s konkrétnymi činnosťami.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať, ak ste uchádzač o zamestnanie, s klientmi, ktorí môžu mať k dispozícii pracovné príležitosti alebo záujem o umiestenie našich uchádzačov o zamestnanie, prípadne s inými osobami, s ktorými spolupracujeme, ako sú externí poradcovia a prekladatelia, aby sme pre Vás našli zamestnanie či Vám pomohli zaistiť vstup na pracovný trh na území Slovenskej republiky.

Okrem toho môžeme osobné údaje, ktoré o Vás zhromaždíme, zverejniť (i) v prípade, že je to od nás vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom; (ii) orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe zákonnej žiadosti o zverejnenie; a (iii) v prípade, že budeme mať za to, že zverejnenie je nevyhnutné či vhodné, aby sa zabránilo fyzickej ujme alebo finančnej strate, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na podvodnú či nezákonnú činnosť alebo so skutočným podvodným či nezákonným jednaním. Tiež si vyhradzujeme právo odovzdať osobné údaje, ktoré o Vás máme, v prípade, že budeme predávať alebo prevádzať celé naše podnikanie alebo jeho časť alebo všetky naše aktíva či ich časť (vrátane prípadu reštrukturalizácie, zániku či likvidácie).

Osobné údaje, ktoré o Vás zhromaždíme, môžeme odovzdať i do krajín odlišných od krajiny, v ktorej boli osobné údaje pôvodne zhromaždené. Krajiny, do ktorých by sme mohli odovzdávať Vaše osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, sa budú nachádzať na Slovensku, alebo v iných krajinách Európskej únie, nie však v tretích krajinách.

 

Doba spracúvania osobných údajov

V našich systémoch uchovávame zhromaždené osobné údaje tak, aby bola umožnená Vaša identifikácia nanajvýš po dobu 3 rokov, ktorá je potrebná s ohľadom na účel, ku ktorému boli Vaše osobné údaje zhromaždené alebo kvôli ktorému sú tieto údaje spracúvané.

Túto konkrétnu dobu stanovíme s ohľadom na:

 • nutnosť uchovávať uložené zhromaždené osobné údaje za účelom ponúkania a poskytovania Vami požadovaných služieb;
 • zabezpečenie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, tak ako je popísaný vyššie;
 • existenciu konkrétnych právnych či zmluvných povinností, ktoré spracúvanie a súvisiace uchovanie činí na konkrétne časové obdobie nevyhnutným.

 

Vaše práva plynúce zo spracúvania osobných údajov

Vo vzťahu k nami uskutočňovanému spracúvaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 •  právo na informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov;
 •  právo na prístup k osobným údajom;
 •  právo na opravu;
 •  právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“);
 •  právo na obmedzenie spracúvania údajov;
 •  právo namietať proti spracúvaniu;
 •  právo na prenosnosť údajov; a
 •  právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov u dozorného úradu.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal/a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

 

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese markmont@markmont.eu

Právo na informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov je základným právom v súvislosti s ochranou osobných údajov. Znamená to, že máte právo poznať totožnosť a kontaktné údaje na prevádzkovateľa, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, jeho zástupcu i na prípadné zodpovedné osoby pre ochranu osobných údajov, ďalej máte právo poznať účel a právny základ spracúvania osobných údajov, právo poznať príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o odovzdaní osobných údajov do tretích krajín, dobu uloženia osobných údajov, informáciu o práve na odvolanie súhlasu a o ďalších právach dotknutej osoby, možnosť podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, informáciu, či je na poskytovanie osobných údajov daná zákonná či zmluvná požiadavka, informovanie o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracúvané, a v prípade, že sú, tak za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracúvať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania či právo vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracúvania Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môže Prevádzkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje v prípade, že (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, (iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania znamená, že dokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať len uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame pre účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že budete namietať proti spracúvaniu pre účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje pre tieto účely už spracúvané.

Právo na prenosnosť údajov znamená, že môžete požadovať, aby Vaše osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, boli odovzdané inému prevádzkovateľovi podľa Vašich požiadaviek. Osobné údaje budú prenesené v bežne používanom zodpovedajúcom formáte, ak nebude takým požiadavkám brániť zákonná či iná prekážka.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu je tu pre prípad, že sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, v takom prípade máte právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý má pôsobnosť dozorného orgánu. Bližšie informácie o úrade i ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vždy, keď je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, ako to stanovuje článok 7 GDPR, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Ak je z Vašej strany udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, je založený na princípe dobrovoľnosti. To tiež znamená, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípade, že si už neprajete, aby Vaše údaje boli Prevádzkovateľom naďalej spracúvané za účelom uvedeným v písomnom súhlase, Prevádzkovateľ takéto rozhodnutie plne rešpektuje.

 

Náležitosti odvolania súhlasu – čo má odvolanie súhlasu obsahovať:

 • kto odvolanie podáva – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska,
 • výslovne uviesť, že si už neprajete, aby Vaše osobné údaje poskytnuté pre dané účely boli naďalej spracúvané,
 • vlastnoručný podpis, v prípade, že je odvolanie súhlasu poslané písomne poštou, v prípade, že je odvolanie súhlasu odoslané prostredníctvom e-mailu, tak odvolanie súhlasu odoslať práve z tej e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli v súhlasu, aby bola zrejmá identifikácia odvolávajúceho zákazníka.

 

Spôsoby odvolania súhlasu:

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné Prevádzkovateľovi poslať písomne na e-mailovú adresu markmont@markmont.eu, v takom prípade je nutné odvolanie súhlasu odoslať z e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli v udelenom súhlase. Odvolanie súhlasu je ďalej možné tiež písomne na adresu Prevádzkovateľa.

 

Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese markmont@markmont.eu. Správou na tento e-mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohoto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme vyššie. Dovoľujeme si však upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj priamo Vami, Vás môžeme následne ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. Toto tiež platí i pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohoto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.markmont.eu Toto znenie je účinné od 25.5.2018. Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch na ochranu osobných údajov a aktualizáciu právnych predpisov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 1. 8. 2020

Nenašli ste ponuku ktorá Vám vyhovuje?

Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme nájsť vhodnú prácu vášmu odboru

Chcem novú prácu